Όροι & Προϋποθέσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εταιρία με την επωνυμία «EFIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EFIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.E.», με έδρα το Δήμο Κηφισιάς, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 268, με Α.Φ.Μ. 801387828 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155731601000, νομίμως εκπροσωπουμένης από την Διαχειρίστρια αυτής (η «Εταιρία»), παρέχει τις υπηρεσίες της σε κάθε Μέλος της (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 κατωτέρω) υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι και αποτελούν το περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που συνάπτεται μεταξύ της Εταιρίας και του Μέλους (η «Σύμβαση»).

 Άρθρο 1

Αντικείμενο της Σύμβασης

 1. Η Σύμβαση αφορά στην παροχή από την Εταιρία και στη άσκηση από το Μέλος του αποκλειστικού, αμεταβίβαστου, ανεκχώρητου και προσωποπαγούς δικαιώματός του:
 • πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και στους χώρους του νομίμως λειτουργούντος γυμναστηρίου της Εταιρίας (το «Γυμναστήριο»),
 • λήψης των υπηρεσιών και παροχών της Εταιρίας και συμμετοχής στα προγράμματά της στις εγκαταστάσεις και στους χώρους του Γυμναστηρίου, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ατομικής και σωματικής εκγύμνασης και άσκησης από ειδικό προς τούτο επιστημονικό προσωπικό, με χρήση μηχανημάτων και άλλων μέσων, βελτίωσης και συντήρησης της φυσικής κατάστασης, βελτίωσης ατομικών ικανοτήτων καθώς και της ατομικής φυσιολογίας ή και αποκατάστασης της λειτουργίας οργάνων, μετά από παθολογικές καταστάσεις και ιατρικές υποδείξεις, με σκοπό τη σωματική ευρωστία, ευεξία, σωματική και πνευματική υγεία, όπως συμφωνούνται κατά τη σύναψη της παρούσας (οι «Υπηρεσίες»), και
 • χρήσης του πάσης φύσεως εξοπλισμού της Εταιρίας στις εγκαταστάσεις και χώρους του Γυμναστηρίου.

 Άρθρο 2

Μέλος

 1. Μέλος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του ως τέτοιο καιέχει καταρτίσει τη Σύμβαση, είτε εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία στο Γυμναστήριο.
 2. Δικαίωμα εγγραφής ως Μέλος έχει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή, εάν δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (ο “Ανήλικος”), ο Ανήλικος αποκτά την ιδιότητα του Μέλους για τη λήψη των Υπηρεσιών, εφ’ όσον:
 • (i) αυτές απευθύνονται σε Ανηλίκους, και
 • (ii) μόνο μετά την κατάρτιση της Σύμβασης από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα στο όνομα και για λογαριασμό του Ανηλίκου ή την έγγραφη συναίνεση αυτού (ανάλογα την περίπτωση).

 Άρθρο 3

Σύναψη της Σύμβασης – Αποδοχή Μέλους

 1. Η Σύμβαση συνάπεται αυτοπροσώπως είτε εξ αποστάσεως, είτε με φυσική παρουσία στο Γυμναστήριο με την αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου Μέλους όλων των όρων της παρούσας, με την οποία και ρητώς δηλώνει:
 • (i) τα πλήρη ατομικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, πλήρη διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / e-mail),
 • (ii) τις επιλεγμένες Υπηρεσίες έναντι τιμήματος και τρόπου καταβολής του,
 • (iii) ότι είναι σε καλή σωματική κατάσταση, δύναται να αθληθεί χωρίς κίνδυνο για την υγεία του και θα ασκείται με δική του ευθύνη, και
 • (iv) τυχόν απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα (δηλώσεις συναίνεσης, ιατρικές βεβαιώσεις κλπ.).
 1. Ρητά συμφωνούνται:
 • ως τόπος σύναψης της Σύμβασης η έδρα της Εταιρίας, και
 • ως ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης η ημερομηνία αποστολής της με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου /e-mailαπό την Εταιρία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου /e-mail του Μέλους κατά την εγγραφή του.
 1. Το Μέλος οφείλει, πριν αρχίσει να κάνει χρήση των Υπηρεσιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Γυμναστηρίου να προσκομίσει στην Εταιρία γνωμάτευση / βεβαίωση παθολόγου ή καρδιολόγου, με την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι σε καλή σωματική κατάσταση και δύναται να αθληθεί χωρίς κίνδυνο για την υγεία του. Ειδικά το Μέλος, που κυοφορεί, θα προσκομίσει και γνωμάτευση / βεβαίωση του γυναικολόγου του, με την οποία θα βεβαιώνεται η ικανότητά του να αθληθεί. Με την αγορά από το Μέλος οποιασδήποτε Υπηρεσίας παρέχεται σ’ αυτό προσωπικός ψηφιακός κωδικός, που παρέχει τα δικαιώματα και προνόμια που ισχύουν για την Υπηρεσία που το Μέλος έχει αγοράσει (ο “Κωδικός”). Ο Κωδικός είναι αυστηρά προσωπικός, ανεκχώρητος και αμεταβίβαστος προς οποιονδήποτε τρίτο, ενώ το Μέλος απαγορεύεται να τον δανείζει ή να παραχωρεί την χρήση του σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (Μέλος ή μη).

Άρθρο 4

Υπηρεσίες και προκράτηση

 1. Λόγω προκαθορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στις Υπηρεσίες, το Μέλος οφείλει να πραγματοποιεί εγκαίρωςκράτηση θέσης σ’ αυτές που τον ενδιαφέρουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης (onlinebooking) στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.ffreak.com, ή μέσω της σχετικής εφαρμογής συσκευών Ios και Android, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών (username και password).
 2. Για την απόκτηση των προσωπικών του κωδικών το Μέλος θα προβεί στη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού Μέλους με την καταχώρηση του προσωπικού e-mail του και κωδικού χρήστη (password). Ακολούθως, ως εγγεγραμμένο Μέλος, μπορεί να προβαίνει στην κράτηση θέσης στην Υπηρεσία που επιθυμεί, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
 3. Το Μέλος προκαταβάλλει και εξοφλεί πλήρως το τίμημα των Υπηρεσιών, που επιθυμεί να αγοράσει, κατά την προκράτησή του. Η αγορά οποιασδήποτε Υπηρεσίας θα πραγματοποιείται:
 • (i) είτε με χρέωση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας του Μέλους, τα στοιχεία της οποίας θα τηρούνται και θα φυλάσσονται από την Εταιρία και θα επεξεργάζονται μέσω του νομίμως αδειοδοτημένου συνεργαζόμενου της Εταιρίας φορέα,
 • (ii) είτε με καταβολή μετρητών στην υπάλληλο της υποδοχής του Γυμναστηρίου.
 1. Η είσοδος στο Γυμναστήριο, η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του και η παροχή των Υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο στα ενεργά και ταμειακώς ενήμερα Μέλη.
 2. Περαιτέρω είναι δυνατή και η αγορά δωροκάρτας, με ανοιχτή ημερομηνία, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον κάτοχο αυτής για οποιαδήποτε Υπηρεσία εντός απώτατου χρονικού διαστήματος που θα καθορίζεται από την Εταιρία.
 3. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του Μέλους, για οποιονδήποτε λόγο, στην Υπηρεσία, στην οποία έχει πραγματοποιήσει κράτηση και εξόφληση, το Μέλος αποδέχεται δια της παρούσας ότι η Υπηρεσία θα θεωρείται πλήρως παρασχεθείσα προς αυτό, ρητώς δε παραιτείται με την παρούσα κάθε σχετικής αξίωσής του.Κατ’ εξαίρεση, το Μέλος δε θα χρεώνεται και συνεπώς θα επιστρέφονται τα χρήματά του, μόνο σε περίπτωση που ακυρώσει τη συμμετοχή του στην Υπηρεσία εγκαίρως, και δη το αργότερο τέσσερις (4) ώρες πριν από την έναρξή της. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η χρέωση του Μέλους σε περίπτωση μη προσέλευσης θα ισχύει κανονικά, καθώς οι διδάσκοντες και λοιποί παρέχοντες Υπηρεσίες θα έχουν ήδη δεσμευθεί για να παράσχουν την προγραμματισμένη Υπηρεσία.
 4. Η Εταιρία δικαιούται, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της:
 • (i) να αποβάλει και να διαγράψει Μέλος ή να αρνηθεί την παροχή των Υπηρεσιών σ’ αυτό, χωρίς να υποχρεούται σε επιστροφή οποιουδήποτε ποσού, σε περίπτωση που το Μέλος διαπράξει ουσιώδη παραβίαση της παρούσας ή/και του Κανονισμού Λειτουργίας του Γυμναστηρίου,
 • (ii) να τροποποιεί οποτεδήποτε τις Υπηρεσίες της ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση των Μελών, και
 • (iii) να αναπροσαρμόζει οποτεδήποτε το κόστος των Υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγεται η τιμή ήδη προκρατημένης και προπληρωμένης Υπηρεσίας,

ενημερώνοντας τα Μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 1. Οικονομικοί όροι Υπηρεσιών:
 • Η αγορά των Υπηρεσιών ισχύει και ενεργοποιείται από την επομένη ημέρα της επίσημης έναρξης λειτουργίας του Γυμναστηρίου. Μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γυμναστηρίου, η αγορά των Υπηρεσιών ισχύει από την εξόφλησή τους.
 • Κατά την προκράτηση των Υπηρεσιών τα Μέλη με συνδρομή προηγούνται των Μελών με πακέτο. Ουδεμία εγγύηση πρόσβασης ή/και βεβαίωση διαθεσιμότητας των συνεδριών δεν παρέχει με την παρούσα η Εταιρία.
 • Τα Μέλη δικαιούνται να μεταφέρουν συνδρομή ή πακέτο, που έχει εξοφληθεί, σε άλλο Μέλος.
 • Τα Μέλη δεν δικαιούνται καμία επιστροφή ποσού για Υπηρεσίες που έχουν αγοράσει, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην παρούσα.
 • Συνδρομές:
#

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

1.               Μηνιαίας διάρκειας διάρκειας για απεριόριστες συνεδρίες €100,00
2.               Μηνιαίας διάρκειας για έως 10 συνεδρίες €80,00
3.               Μηνιαίας διάρκειας για έως 6 συνεδρίες €60,00
4.               Μηνιαίας διάρκειας για τον ανοικτό χώρο εκγύμνασης του Γυμναστηρίου €55,00

Με την παρούσα το Μέλος εξουσιοδοτεί ρητά την Εταιρία να επαναλαμβάνει τη μηνιαία χρέωση της συνδρομής κάθε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες με χρέωση της χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας του Μέλους, τα στοιχεία της οποίας θα τηρούνται και θα φυλάσσονται από την Εταιρία και θα επεξεργάζονται μέσω του νομίμως αδειοδοτημένου συνεργαζόμενου της Εταιρίας φορέα, εκτός εάν προηγουμένως τύχει εφαρμογής το άρθρο 5 της παρούσας. Αδυναμία της Εταιρίας να προβεί στην ως άνω επανάληψη της χρέωσης λόγω ανεπαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου στην χρεωστική / πιστωτική κάρτα του Μέλους συνεπάγεται την αυτόματη διακοπή της συνδρομής του εν λόγω Μέλους.

 • Πακέτα:
#

ΠΑΚΕΤΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΧΡΕΩΣΗ

1.               1 συνεδρία Εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την αγορά €18,00
2.               4 συνεδρίες Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την αγορά €64,00
3.               8 συνεδρίες Εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την αγορά €112,00
4.               16 συνεδρίες Εντός 120 ημερολογιακών ημερών από την αγορά €192,00

Άρθρο 5

Δικαίωμα Καταγγελίας του Μέλους

 1. Το Μέλος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση οποτεδήποτε, χωρίς την επίκληση λόγου (αναιτιολογήτα). Η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μέσω της σχετικής επιλογής στον προσωπικό λογαριασμό του Μέλους, και:
 • επιφέρει την αζήμια λύση της Σύμβασης από την ημερομηνία επιλογυποβολής της,
 • ο Κωδικός του Μέλους ακυρώνεται,
 • η Εταιρία θα επιμελείται της επιστροφής του όποιου ποσού αντιστοιχεί σε ανεκτέλεστη Υπηρεσία και ειδικότερα:
 1. σε περίπτωση αγοράς πακέτου συνεδριών, του ήδη καταβληθέντος ποσού που αντιστοιχεί στις μελλοντικές συνεδρίες, που δεν θα λάβει μέρος το Μέλος, και
 2. σε περίπτωση συνδρομής, του ήδη καταβληθέντος ποσού που αντιστοιχεί στους επόμενους μήνες από τον μήνα της υποβολής της Δήλωσης.

 

Άρθρο 6

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας

 1. Η Εταιρία, οι εργαζόμενοι και οι προστηθέντες της ουδεμία ευθύνη ή/και υποχρέωση φέρουν έναντι του Μέλους σε περίπτωση απώλειας, ζημίας, βλάβης ή/και κλοπής οποιουδήποτε περιουσιακού αντικειμένου, που ανήκει στο Μέλος ή σε οποιονδήποτε προσκεκλημένο αυτού, με όποιον τρόπο και αν συμβούν τα ανωτέρω, μέσα στο Γυμναστήριο. Τα Μέλη υποχρεούνται να φυλάσσουν με επιμέλεια και αποκλειστική τους ευθύνη τα περιουσιακά τους αντικείμενα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Γυμναστήριο, χρησιμοποιώντας τα ερμάρια που τους παρέχει για το σκοπό αυτό η Εταιρία.
 2. Η Εταιρία, οι εργαζόμενοι και οι προστηθέντες της ουδεμία ευθύνη ή/και υποχρέωση φέρουν, ούτε ελέγχουν την ακρίβεια και την αλήθεια της δήλωσης του Μέλους ότι τελεί σε καλή σωματική κατάσταση και δύναται να αθληθεί χωρίς κίνδυνο για την υγεία του. Το Μέλος αναγνωρίζει ότι, η εκγύμνασή του και η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη και ότι η Εταιρία, οι εργαζόμενοι και οι προστηθέντες της ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν προβλήματα υγείας του Μέλους, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά την χρήση των Υπηρεσιών. Περαιτέρω, τα Μέλη υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Υπεύθυνο του Γυμναστηρίου και στους διδάσκοντες κάθε δεδομένο του ιατρικού τους ιστορικού, το οποίο θα μπορούσε να επιφέρει οποιαδήποτε επίπτωση στην υγεία τους και χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης από τους διδάσκοντες.
 3. Η Εταιρία, οι εργαζόμενοι και οι προστηθέντες της ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόκληση δερματικών ή άλλων αντιδράσεων από τη χρήση ελαίων και άλλων, κατάλληλων για την παροχή Υπηρεσιών, ουσιών. Το Μέλος οφείλει πριν την χρήση Υπηρεσιών να δηλώσει εάν τυχόν πάσχει από αλλεργικές ή άλλες παθήσεις, όπως και εάν κυοφορεί, ώστε να τροποποιείται αναλόγως η Υπηρεσία.
 4. Τα Μέλη αναγνωρίζουν με το παρόν ότι η συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε είδος εκγύμνασης ή Υπηρεσίας ενδέχεται να επιφέρει μικροτραυματισμούς, για τους οποίους η Εταιρία, οι εργαζόμενοι και οι προστηθέντες της ουδεμία ευθύνη φέρουν, δεδομένης της τήρησης πάσας επιμέλειας και των κανόνων και μέτρων ασφαλείας εκ μέρους των διδασκόντων και της Εταιρίας.
 5. Πλέον των ανωτέρω, το Μέλος, που κυοφορεί, και κάνει χρήση των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης του, δηλώνει δια της παρούσας ότι:
 • (i) συμμετέχει αποκλειστικά με δική της ευθύνη,
 • (ii) έχει ήδη λάβει τη γνώμη και τη συναίνεση του προσωπικού του ιατρού σχετικά με την άθληση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,
 • (iii) θα τηρεί με δική του ευθύνη τις υποδείξεις του προσωπικού του ιατρού σχετικά με τις δραστηριότητες που θα πρέπει να αποφεύγει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η Εταιρία, οι εργαζόμενοι και οι προστηθέντες της δεν ελέγχουν και δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια της δήλωσης του Μέλους ότι τελεί σε καλή σωματική κατάσταση και δύναται να αθληθεί χωρίς κίνδυνο για την υγεία του και για την κύηση του εμβρύου.

 

Άρθρο 7

Γενικοί όροι – Κανονισμός Λειτουργίας του Γυμναστηρίου

 1. Ώράριο λειτουργίας
 • (i) Το ωράριο λειτουργίας του Γυμναστηρίου καθορίζεται αποκλειστικά από την Εταιρία και γνωστοποιείται στα Μέλη, μπορεί δε να μεταβληθεί οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη και ενέλεγκτη κρίση της Εταιρίας.
 • (ii) Τα Μέλη υποχρεούνται να προσέρχονται δέκα πέντε (15) λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της επιλεγμένης Υπηρεσίας, να τηρούν τους χρόνους χρήσης που έχουν προδεσμεύσει και να αποχωρούν εγκαίρως από τις εγκαταστάσεις και πάντως προ της λήξης του καθορισμένου ωραρίου, προς διευκόλυνση των υπολοίπων Μελών και της λειτουργίας του Γυμναστηρίου.
 • (iii) Τυχόν καθυστέρηση στην προσέλευση του Μέλους δεν παρατείνει σε καμία περίπτωση τον χρόνο αποχώρησής του από τις αίθουσες εκγύμνασης και τις εγκαταστάσεις του Γυμναστηρίου. Περαιτέρω, σε περίπτωση ομαδικών Υπηρεσιών δεν δημιουργεί υποχρέωση στον εκάστοτε διδάσκοντα να δεχτεί το Μέλος που έχει καθυστερήσει, εφ’ όσον κρίνει ότι με την καθυστέρημένη προσέλευση του Μέλους διαταράσσεται η εκγύμναση των λοιπών συμμετεχόντων Μελών.
 • (iv) Τα Μέλη πρέπει να εγκαταλείπουν τους χώρους του Γυμναστηρίου εγκαίρως πριν το κλείσιμο και χωρίς χρονοτριβή, σεβόμενα το ωράριο λειτουργίας.
 1. Αγορά προϊόντων και πολιτική επιστροφών

Η Εταιρία δίνει τη δυνατότητα, αναλόγως της διαθεσιμότητας, αγοράς πάσης φύσεως εξοπλισμού, αθλητικών ειδών και προϊόντων, καθώς και προϊόντων διατροφής, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, προϊόντων ένδυσης, αθλητικού εξοπλισμού, προϊόντων διατροφής, σνακ κλπ. Tα προϊόντα, που δεν έχουν ανοιχτεί και χρησιμοποιηθεί, ούτε έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωθεί ή μεταβληθεί σε σχέση με την αρχική τους συσκευασία, μπορούν να επιστραφούν από το Μέλος εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αγορά τους και να αντικατασταθούν από άλλο προϊόν, εφ’ όσον διαπιστωθεί από την Εταιρία ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Για την αλλαγή του προϊόντος είναι απαραίτητη η επίδειξη απόδειξης αγοράς ή κάρτας αλλαγής, αν πρόκειται για δώρο.

 1. Συμπεριφορά και ενδυμασία
 • Τα Μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά, όταν βρίσκονται στους χώρους του Γυμναστηρίου, να σέβονται την ησυχία και την αξιοπρέπεια των άλλων Μελών και των εργαζομένων στην Εταιρία και να μην ενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο τα άλλα Μέλη. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται στα Μέλη να φωνάζουν δυνατά, να χρησιμοποιούν υβριστικό ή αισχρό λεξιλόγιο, να απειλούν, να ασκούν σωματική βία, να προσβάλλουν, παρενοχλούν ή εμποδίζουν άλλα Μέλη ή το προσωπικό της Εταιρίας. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος όρου, η Εταιρία δικαιούται να κάνει σχετική σύσταση στο Μέλος ή/και να καταγγείλει τη Σύμβαση αυτού. Οποιοδήποτε παράπονο θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρία με κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να εξετάζεται από αυτήν.
 • Απαγορεύονται αυστηρά:
 1. το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Γυμναστηρίου,
 2. η χρήση και διακίνηση παράνομων ουσιών και συμπληρωμάτων διατροφής εντός του Γυμναστηρίου,
 • η δημιουργία αναίτιων θορύβων σε όλους τους χώρους του Γυμναστηρίου και η όχληση των λοιπών Μελών και του προσωπικού, και
 1. η τοποθέτηση πραγμάτων και η ρίψη σκουπιδιών σε χώρους που δεν προορίζονται για το σκοπό αυτό.
 • Είναι υποχρεωτική:
 1. η χρήση πετσέτας σε όλα τα μηχανήματα και στρώματα του Γυμναστηρίου, που υπάρχει σωματική επαφή,
 2. η χρήση σαγιονάρας στα αποδυτήρια και χώρους ντουζ,
 • η χρήση αθλητικής περιβολής και καθαρών αθλητικών υποδημάτων, εκτός και αν για συγκεκριμένη Υπηρεσία προβλέπεται κάτι διαφορετικό, και
 1. η θέση των κινητών τηλεφώνων σε αθόρυβη λειτουργία.
 2. Χρήση του Γυμναστηρίου και κανόνες υγιεινής
 • Πριν την έναρξη χρήσης του Γυμναστηρίου, κάθε νέο Μέλος υποχρεούται να ενημερώσει τον Υπεύθυνο του Γυμναστηρίου τυχόν ιστορικό υγείας που χρήζει προσοχής.
 • Το Μέλος κατά την είσοδό του στο Γυμναστήριο υποχρεούται να δηλώνει στην υπάλληλο της υποδοχής τον Κωδικό του, ώστε να του επιτρέπεται η είσοδος στο Γυμναστήριο, εφ’ όσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο στο Μέλος, που προσέρχεται χωρίς Κωδικό.
 • Τα Μέλη οφείλουν να ζητούν οδηγίες για τη χρήση των μέσων και μηχανημάτων, με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα. Απαγορεύεται στα Μέλη να φέρουν στο Γυμναστήριο προσωπικούς γυμναστές, οι οποίοι δεν απασχολούνται από την Εταιρία.
 • Τα Μέλη δεν επιτρέπεται να ανοίγουν τις πόρτες αίθουσας, όπου διεξάγεται ομαδικό πρόγραμμα, διότι έτσι διαταράσσεται η διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Απαγορεύεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων στο Γυμναστήριο.
 1. Ερμάρια (lockers)
 • Όλα τα ερμάρια είναι διαθέσιμα προς χρήση από τα Μέλη μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Γυμναστήριο. Τα Μέλη θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δικό τους λουκέτο, με το οποίο θα ασφαλίζουν το ερμάριό τους.
 • Αντικείμενα που τυχόν παραμείνουν στα ερμάρια μετά τις ώρες λειτουργίας του Γυμναστηρίου, θα απομακρύνονται και θα διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, εφ’ όσον δεν αναζητηθούν από τον ιδιοκτήτη τους σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.
 • Η Εταιρία δεν ευθύνεται για απώλεια ή κλοπή οποιουδήποτε αντικειμένου που ανήκει στο Μέλος μέσα στο Γυμναστήριο, ανεξαρτήτως της φύλαξής του ή μη σε ερμάριο, καθώς η ασφάλεια της περιουσίας του Μέλους αποτελεί αποκλειστικά προσωπική ευθύνη του.
 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Η Εταιρία ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με αυτόν τον τρόπο καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Μελών, τα δικαιώματά τους και όλες οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων καταγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.ffreak.com.
 1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα για όλο το υλικό που παρέχεται από την Εταιρία είτε στο Γυμναστήριο, είτε στην ιστοσελίδα της, είτε στην εφαρμογή της σε συσκευές Ios και Android ανήκουν αποκλειστικά στην ίδια. Ειδικότερα όλο το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός, το κείμενο, τα γραφικά, τα έγγραφα, τα προγράμματα, η ηχητική επένδυση, οι δημοσιεύσεις, τα σχέδια, τα προϊόντα, οι διαδικασίες, η τεχνολογία, η τεχνογνωσία, οι πληροφορίες και οι ιδέες που παρέχονται από της Εταιρία ή περιγράφονται εκεί αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από την εκάστοε ισχύουσα νομοθεσία. Το πάσης φύσεως σχετικό περιεχόμενο παρέχεται στα Μέλη μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, προβολή ή απόδοση του περιεχομένου που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας.Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται στο Γυμναστήριο, στην ιστοσελίδα της και στην εφαρμογή της Εταιρίας σε συσκευές Ios και Android είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματά της και δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση τους από οποινδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της.
 1. Λοιποί όροι
 • Το Μέλος βεβαιώνει την Εταιρία ότι όλες οι πληροφορίες και διαβεβαιώσεις που της παρέχει είναι απολύτως ακριβείς. Παροχή τυχόν αναληθών πληροφοριών ή πλαστών εγγράφων από το Μέλος θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διαγραφή του και τη λήψη κάθε μέτρου εναντίον του, το οποίο θα κριθεί πρόσφορο από την Εταιρία.
 • Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο που εκφεύγει του ελέγχου της, διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του Γυμναστηρίου ή μέρους αυτού.
 • Η Σύμβαση υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας και του Μέλους αναφορικά με τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της Σύμβασης κριθεί άκυρος, οι λοιποί εναπομένοντες όροι της παραμένουν σε ισχύ, ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε ποτέ συμπεριληφθεί στη Σύμβαση.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η υποκατάσταση του Μέλους στη Σύμβαση από οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Επίσης, απαγορεύεται η ολική ή μερική εκχώρηση πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα.
 • Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις, συνεπάγεται την υποχρέωση αποζημίωσης του ζημιωθέντος μέρους για κάθε ζημία του.
 • Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και Μέλους, που τυχόν ανακύψει σε σχέση με την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, δύναται να επιλυθεί κατ’ αρχήν εξωδικαστικά, με προσφυγή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Αρμόδια, σε κάθε περίπτωση, προς επίλυση των διαφορών που ήθελε προκύψουν μεταξύ των μερώνορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
Loading